REGULAMIN DOSTĘPU DO INTERNETOWEGO SYSTEMU SPRZEDAŻY

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Niniejszy regulamin dostępu do internetowego systemu zamówień, ustalony przez  PPG Deco Polska Sp. z o.o.  z siedzibą we Wrocławiu 51-416, ul. Kwidzyńska 8, o kapitale zakładowym w wysokości 356 000 000 zł, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - pod numerem KRS 0000068982 posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP) 895-17-60-602, Regon 932708766 (dalej „PPG”), określa zasady korzystania z internetowej platformy służącej zamawianiu produktów z oferty PPG.

2.    Celem niniejszego regulaminu jest promowanie oferowanych przez PPG produktów i umożliwienie składania zamówień na produkty z oferty PPG poprzez platformę on-line [link] (dalej „Platforma”) oraz określenie wzajemnych praw i obowiązków.

3.    Wszystkie informacje zawarte na Platformie odnoszące się do produktów PPG (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

4.    Warunkiem korzystania z Platformy jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego akceptacja. Poprzez złożenie zamówienia, składający zamówienie akceptuje treść niniejszego regulaminu.

 

UCZESTNICTWO

1.    Podmiotami uprawnionymi do skorzystania z Platformy są przedsiębiorcy będący klientami prowadzonej przez PPG sieci sklepów „Centrum Dekoral Professional” (dalej: „CDP”), którzy kupują w CDP produkty PPG w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w branży: wykonawczej, usługowej, lub remontowo-budowlanej i mają zawarte z PPG odpowiednie umowy współpracy, na podstawie których figurują w wewnętrznym rejestrze PPG.

2.    Platforma jest również skierowana do osób fizycznych zatrudnionych przez przedsiębiorców wskazanych w pkt 1 powyżej i szczegółowo przez nich wskazanych, które w ramach wykonywanych obowiązków zawodowych zajmują się zakupem produktów PPG w CDP na rzecz tych przedsiębiorców. Wskazując dane pracownika, użytkownik Platformy oświadcza, że uzyskał zgodę na przekazanie PPG danych osobowych pracownika w celach korzystania z Platformy.

3.    W przypadku, gdy dany przedsiębiorca nie posiada podpisanej umowy współpracy z PPG lub z innych przyczyn nie figuruje w wewnętrznym rejestrze PPG, a chciałby uzyskać dostęp do Platformy, zgłoszenie chęci uczestnictwa należy przesłać do wybranego CDP, które z ramienia PPG przeprowadzi procedurę nawiązania współpracy.

4.    Wszelkie zmiany danych danego użytkownika Platformy, o których mowa w ust. 7 poniżej, następują poprzez zgłoszenie potrzeby takiej zmiany wybranemu CDP, które z ramienia PPG przeprowadzi procedurę zmiany danych.

5.    Platforma nie jest przeznaczona dla osób będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

6.    Uczestnictwo podmiotów uprawnionych jest możliwe za pośrednictwem platformy internetowej dostępnej pod adresem www.sklepcentrumdekoral.ppgnet.com

7.    Dostęp do internetowego systemu zamówień zainteresowany przedsiębiorca uzyskuje poprzez zgłoszenie chęci składania zamówień za pośrednictwem wybranemu przez siebie CDP. W odpowiedzi na zgłoszenie chęci uczestnictwa w Platformie, użytkownik otrzyma wiadomość e-mail na wskazany w zgłoszeniu adres z danymi niezbędnymi do logowania na Platformie.

8.    Weryfikacja uprawnienia przedsiębiorcy do korzystania z Platformy dokonywana jest przez PPG. W przypadku niespełnienia warunków dostępu do Platformy, PPG odmówi dostępu przedsiębiorcy, o czym poinformuje go drogą e-mail na adres, z którego nastąpiło zgłoszenie. Użytkownik internetowego systemu zamówień nie ma prawa udostępniać danych niezbędnych do logowania osobom trzecim. Udostępnienie wskazanych danych osobom trzecim jest naruszeniem niniejszego regulaminu i skutkuje odebraniem użytkownikowi Platformy uprawnień dostępowych. Za szkody wyrządzone przez osoby trzecie, którym udostępniono dane pełną odpowiedzialność ponosi użytkownik Platformy, który te dane udostępnił.

9.    Użytkownik oświadcza, że nie będzie powielał i rozpowszechniał treści i zdjęć zawartych w internetowym systemie sprzedaży

 

ZAMÓWIENIA SKŁADANE ZA POŚREDNITWEM PLATFORMY

1.    Za pośrednictwem udostępnionej przez PPG Platformy uprawniony użytkownik wyłącznie składa zamówienia na produkty PPG. Realizacja zamówienia następuje na zasadach określonych w zaakceptowanych wcześniej przez użytkownika Ogólnych Warunkach Sprzedaży PPG Deco Polska sp. z o.o. w Centrach Dekoracyjnych (dalej: „OWS”). Do szczegółowych praw i obowiązków stron transakcji znajdują odpowiednie zastosowanie postanowienia OWS.

2.    Użytkownik za pośrednictwem Platformy i znajdującego się tam formularza zamówienia składa zamówienie na produkty PPG. Zamówienie użytkownika stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży. Wysłane zgodnie z regulacją OWS przez PPG potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.

3.    Zamówione towary dostarczane są w terminach i na zasadach określonych w OWS za pośrednictwem wybranego przez użytkownika CDP

4.    W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, PPG zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia.  PPG zastrzega sobie poprawę zamówienia w przypadku zamówienia źle dobranych przez klienta baz do produktów z mieszalnika, o czym poinformuje Klienta.

5.    Ceny towarów znajdujące się w ofercie wyrażone są w złotych polskich. Ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT. Po dodaniu produktów do koszyka podane są zarówno ceny netto i brutto.

6.    PPG wystawia faktury VAT na wszystkie artykuły zamówione w internetowym systemie zamówień. Szczegółowe regulacje zakresie sposobu i terminu płatności określa zawarta pomiędzy PPG a danym użytkownikiem umowa współpracy.

7.    PPG nie ponosi odpowiedzialności za niedziałanie internetowego systemu sprzedaży, spowodowane w szczególności jego konserwacją lub awariami. O każdym przypadku przerw w działaniu Platformy PPG będzie informować z odpowiednim uprzedzeniem za pośrednictwem Platformy.

8.    PPG może aktualizować internetowy system sprzedaży w dowolnym czasie, o czym będzie informował za pośrednictwem Platformy.

9.    PPG oświadcza, że jest wyłącznie uprawniony do wszelkich praw autorskich do treści zawartych w internetowym systemie sprzedaży. PPG nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczoną na stronach internetowych, do których odnoszą się hiperłącza umieszczone w internetowym systemie sprzedaży.

10.  PPG zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży w każdym czasie niektórych produktów, znajdujących się w ofercie.

11. PPG nie wypożycza produktów do testowania. W związku z powyższym żądania anulowania z tego tytułu umowy sprzedaży nie będą uwzględniane.

 

REKLAMACJE

1.    Reklamacje związane z zamówieniami mogą być zgłaszane na piśmie, na adres siedziby PPG (PPG Deco Polska sp. z o.o., ul. Kwidzyńska 8, 51-416 Wrocław, z dopiskiem „Reklamacja – Platforma do zamawiania produktów ”) lub bezpośrednio do odpowiedniego CDP. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie (imię i nazwisko albo nazwę lub firmę) Klienta, dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail, jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.

2.    Reklamacje rozpatrywane są na zasadach określonych w OWS.

3.    Postanowienia 1-2 nie znajdują zastosowania do reklamacji dotyczących Serwisu WWW i usług świadczonych drogą elektroniczną.

DANE OSOBOWE

1.    Administratorem danych jest PPG Deco Polska sp.  Z o. O.  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych jest dostępna w dokumencie Polityka prywatności

2.    Dane osobowe umieszczone w bazie danych PPG Deco Polska sp.  Z o. O.  przetwarzane są w celu zrealizowania zamówień, w celu świadczenia usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy www.sklepcentrumdekoral.ppgnet.com, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, podtrzymania kontaktów z Klientami, dostarczania Klientom treści marketingowych i promocji towarów i usług świadczonych przez Administratora w formie elektronicznej bądź telefonicznej, zgodnie ze złożonym oświadczeniem oraz wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, a także na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami (przechowywanie danych osobowych).

3.    Klient ma prawo w każdej chwili do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

4.    Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu dostarczania Klientowi produktów oraz treści marketingowych. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania lub podejmowania zautomatyzowanych decyzji. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przez Klienta zgody na przetwarzanie danych, a następnie przechowywane do upływu terminu przedawnienia roszczeń i obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

5.    Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy, współpracownicy i kontrahenci Administratora, a także firmy świadczące na rzecz Administratora usługi w obszarze IT, archiwizacji i niszczenia dokumentacji, a także wspierające procesy marketingowe.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.        PPG Deco Polska sp.  Z o. o. ma prawo do zmiany treści zawartych w internetowym systemie sprzedaży, w tym także niniejszego regulaminu bez obowiązku informowania o tym Użytkowników Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania niniejszego Regulaminu PPG przysługuje prawo dokonania wiążącej wykładni jego postanowień.  W zakresie nieuregulowanym treścią regulaminu mają zastosowanie OWS  oraz udzielone Klientom CDP indywidualne limity kredytu kupieckiego oraz przyznane rabaty.

2.        Regulamin dostępny jest w ramach Platformy, w biurze siedziby PPG (ul. Kwidzyńska 8, 51-416 Wrocław) oraz w sklepach CDP.

3.        Spory wynikłe z niedotrzymania warunków niniejszego regulaminu rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby PPG  Deco Polska sp. z o o.

4.        Wszelkie pytania w zakresie funkcjonowania Platformy i składania za jej pośrednictwem zamówień na produkty PPG można kierować telefonicznie na numery telefonów poszczególnych CDP.

5.        Integralnym załącznikiem do niniejszego regulaminu jest regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

 

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną przez PPG Deco Polska sp. z o.o.

Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 344) PPG Deco Polska sp. z o.o. wprowadza niniejszy Regulamin określający w szczególności rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, w tym wymagania techniczne oraz zakazy dostarczania treści bezprawnych, politykę prywatności, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług droga elektroniczną, warunki przesyłania informacji handlowej oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 Definicje pojęć użytych w Regulaminie:

1)       Ustawa - ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 344),

2)       System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego,

3)       Świadczenie usług drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne,

4)       Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,

5)       Usługodawca - PPG Deco Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 51-416, ul. Kwidzyńska 8, o kapitale zakładowym w wysokości 356 000 000 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - pod numerem KRS 0000068982, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 895-17-60-602, Regon 932708766.

6)       Usługobiorca - osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej prowadząca działalność gospodarczą, która zobowiąże się do przestrzegania niniejszego regulaminu. Usługobiorcą jest również podmiot, który zamówi świadczenie określonych usług drogą elektroniczną na zasadach poniżej określonych.

7)       Specyfikacja techniczna - zbiór informacji o systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz wymaganiach technicznych niezbędnych do współpracy z tym systemem.

2.     Zamawiając usługę, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z jej opisem, warunkami jej świadczenia przez Usługodawcę oraz niniejszym Regulaminem oraz oświadcza, że akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.

Rozdział 2

Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną

 Usługodawca świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia składania zamówień na produkty za pośrednictwem przeznaczonej do tego celu platformy internetowego systemu zamówień, w szczególności w postaci:

1)     formularza kontaktowego,

2)     zindywidualizowanego konta klienta w systemie zamówień,

3)     systemu składania zamówień,

4)     formularza zamówień,

1.     Usługodawca świadczy również usługi na podstawie odrębnych umów, których przedmiotem jest świadczenie usług drogą elektroniczną.

2.     Świadczenie usług drogą elektroniczną następuje za pośrednictwem platformy internetowej pod adresem: https://sklepcentrumdekoral.ppgnet.com/.

3.     Niniejszy regulamin obejmuje wyłącznie świadczenie przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną na rzecz przedsiębiorców i ich upoważnionych pracowników. Nie znajduje on zastosowania względem podmiotów występujących jako konsumenci.

Rozdział 3

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie lub indywidualnej ofercie, jeśli taka została złożona i przyjęta przez Usługobiorcę.

1.       Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.

2.       Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz nie dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Usługodawcy następujących treści:

1)   powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,

2)   naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

3.       Usługobiorca ma prawo oczekiwać dostępu do pełnej funkcjonalności platformy w każdym czasie, za wyjątkiem czasu potrzebnego na modernizację, aktualizację, konserwację lub innych zdarzeń losowych. Usługodawca zobowiązuje się do przeprowadzania prac serwisowych w porach jak najmniej uciążliwych dla Użytkowników.

4.       O każdej planowanej przerwie w dostępie do świadczonych usług Usługodawca poinformuje Użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem za pośrednictwem platformy.

5.       Usługodawca zapewnia Usługobiorcom tajemnicę komunikacji zwaną "tajemnicą telekomunikacyjną", która obejmuje informacje przekazywane w publicznej sieci Internet, dane dotyczące i wprowadzone przez Usługobiorców tylko w obrębie systemu teleinformatycznego Usługodawcy i tylko w przypadku, w którym informacje objęte "tajemnicą telekomunikacyjną" nie są jawne z zasady lub ich ujawnienie nie jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usługi, której dotyczą. Informacje objęte "tajemnicą telekomunikacyjną" mogą zostać ujawnione jedynie w przypadkach określonych umową lub w przepisach prawa.

6.       Informacje objęte "tajemnicą telekomunikacyjną" mogą być przetwarzane przez Usługodawcę tylko wówczas, gdy przetwarzanie ich jest przedmiotem usługi świadczonej Usługobiorcom, jest niezbędne do jej prawidłowego wykonania lub nadzoru nad prawidłowym działaniem systemu teleinformatycznego Usługodawcy.

7.       Dostęp do informacji, o zmianach dotyczących sposobu i zakresu świadczenia usług przez Usługodawcę oraz do informacji, których wymóg dostarczania Usługobiorcy wynikający z art. 6 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługodawca będzie realizował poprzez platformę. Usługodawca informuje, iż świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z wykorzystaniem sieci Internet, co wiąże się z ryzykami charakterystycznymi dla sieci Internet.

8.       Szczegółowe wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy składają się na Załącznik nr 1.

9.       Usługobiorca może w każdym czasie zakończyć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje automatycznie w przypadku zakończenia korzystania z platformy.

 

Rozdział 4

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

1.       Poprzez wprowadzenie danych osobowych do Systemu teleinformatycznego, Usługobiorca wyraża zgodę na ich przetwarzanie w zakresie określonym niniejszym Regulaminem. W przypadku wprowadzenia danych osobowych osób trzecich, w zakresie niezbędnym do korzystania z platformy, Usługobiorca poprzez wprowadzenie takich danych oświadcza, że uzyskał zgodę na ich powierzenie Usługodawcy oraz przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność z tego tytułu.